Bozok Üni. Kısmi Zam. Öğr. Çalış. Usül ve Esasları


BOZOK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA

USUL VE  ESASLARI

Üniversite Senatosunun 21.01.2010 tarih ve 01 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esaslar, Bozok Üniversitesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.maddesine göre kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılabilecek öğrencilerin sayılarının belirlenmesi, öğrencilerin seçimi, işe başlatılması, haftalık çalışma süreleri ile diğer hususları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

 

Dayanak
MADDE 2- (1)  Bu Usul ve Esaslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 46 ncı maddesinin 5917 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle değişik son fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3- (1)  Bu Usul ve Esaslarda geçen;

  1. Rektörlük: Bozok Üniversitesi Rektörlüğü’nü,
  2. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı: Bozok Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nı,
  3. Birim: Bozok Üniversitesi Kısmi zamanlı öğrencilerin çalıştığı birimleri,
  4. Birim Yöneticisi: Bozok Üniversitesinde Kısmi zamanlı öğrencilerin çalıştığı birimlerin yöneticilerini,
  5. Kısmi Zamanlı Öğrenci: Bozok Üniversitesinde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılan ve işçi sayılmayan öğrenciyi ifade eder.

 

Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğrencilerin sayılarının belirlenmesi

MADDE 4- (1)  Birimler, kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırmak istedikleri öğrenci ihtiyaçlarını çalıştırma gerekçeleri ile birlikte Eylül ayı sonuna kadar SKS Daire Başkanlığına bildirirler.

(2) Birimlerin kısmi zamanlı çalıştıracakları öğrenci sayıları; birimlerin yerine getirmek zorunda oldukları görevler, birimlerin özelliği, insan kaynakları ihtiyacı ile kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma maliyeti ve bütçe imkânları dikkate alınarak SKS Daire Başkanlığınca birimler itibariyle belirlenerek Rektörün onayına sunulur.

 

Duyuru
MADDE 5- (1)  Birimlerin kısmi zamanlı öğrenci ihtiyacı, alınacak öğrencinin ve işin niteliğine göre, Ekim ayı başında veya bu Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmüne uyularak ihtiyaç duyulan dönemlerde SKS Daire Başkanlığınca Bozok Üniversitesi ve SKS Daire Başkanlığının Web sitesi ile birimlerin ilan panolarında yayınlanır.

(2) Duyuruda, hangi birimlerde ve ne tür işlerde kaç kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı, çalıştırılacak işin niteliği, çalıştırılacak öğrencilerde aranan şartlar, haftalık çalışma süreleri ve bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, başvuru için gerekli belgeler, başvuru yeri ve tarihi açıkça belirtilir

 

 

 

Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğrencilerde aranacak şartlar
MADDE 6- (1) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, Bozok Üniversitesi birimlerinde kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir:
a)  Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere Bozok Üniversitesinin kayıtlı öğrencisi olmak
b)  Disiplin cezası almamış olmak,
c)  Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,
ç)  Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile Bozok Üniversitesi arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
d)  Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
e)  Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

f)  Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.

(2) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

 

Öğrencilerin seçimi ve onaya sunulması

MADDE 7- (1) Bozok Üniversitesinde çalıştırılacak kısmi zamanlı öğrenciler; bu Usul ve Esasların 6 ncı maddesindeki şartları taşıyıp taşımadıkları, maddi durumları, çalıştırılacakları işe beceri ve yetenekleri açısından uygunlukları, haftalık ders programının çalışacakları işe uygunluğu gibi hususlar yönünden çalıştırılacağı birimde oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilerek belirlenir ve SKS Daire Başkanlığına bildirilir. SKS Daire Başkanlığınca kısmi zamanlı olarak çalıştırılacakların listesi Rektörün onayına sunulur. Rektör tarafından onaylanan liste Bozok Üniversitesi ve SKS Daire Başkanlığı Web sitesi ile birimlerin ilan panolarında duyurulur.

 

Sözleşme yapılması

MADDE 8- (1) Kısmi zamanlı çalıştırılmasına karar verilen öğrenci ile SKS Daire                        Başkanlığı arasında “Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi” imzalanır.      

(2) Öğrenci ile yapılan sözleşme, öğrencinin talep etmesi ve Rektörlüğünün uygun görmesi halinde SKS Daire Başkanlığınca yenilenebilir.

 

Günlük, haftalık iş süresi, idari ve mali hükümler

MADDE 9-  (1) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süresi haftada en çok 15 saattir.

(2) Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitim saatleri birim yöneticilerince belirlenir.

(3) Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte, hafta sonu, gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde işin gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı öğrenci,  birim yöneticisinin isteği üzerine bu günlerde çalışmak zorundadır.

(4) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilemez.

(5) Kısmi zamanlı öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve hakkında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. Kısmi zamanlı öğrencilerin sigortalılık ve sigortalılığının sona ermesine ilişkin bildirimleri SKS Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

(6) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere, üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(7) Kısmi zamanlı öğrencilere ödemeler, aylık olarak SKS Daire başkanlığı bütçesinden yapılır.

(8) Öğrenciler çalıştıkları süre karşılığında ücret alırlar. Birimler önceki ayın 15 i ile içinde bulunulan ayın 14. günü arasını bir ay olarak kabul edip Aylık Puantaj Cetveli’ni hazırlayarak ve onaylayarak kamu kesimi ödeme dönemi olan her ayın 5 ‘ine kadar SKS Daire Başkanlığına teslim ederler.

(9) Kendiliğinden ve mazeret göstermeden işten ayrılan öğrenciler o öğretim yılı içinde tekrar kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışamazlar. Ancak, mazereti uygun bulunanlar, o birimde ya da başka bir birimde tekrar işe alınabilirler. Boş kalan kontenjanlara bu uygulama metninde belirtilen esaslar çerçevesinde yeni öğrenciler alınabilir.

 

İş tanımı ve iş değişikliği

MADDE 10- (1) Kısmi zamanlı öğrencinin yapacağı iş ve işlemler, çalıştığı birim tarafından önceden tanımlanarak belirlenir ve hazırlanan çalışma planı öğrenciye bildirilir.
(2) Birim yöneticileri gerek gördüğünde kısmi zamanlı öğrencilerin birimdeki iş değişikliğini yapabilir. Ancak kısmi zamanlı öğrenciler birimlerde temizlik, taşıma vb. gibi ağır işlerde çalıştırılamazlar.

 

İşe devam zorunluluğu

MADDE 11- (1) Kısmi zamanlı öğrenciler, belirlenen iş saatlerinde işinin başında olmakla yükümlüdür ve iş saatleri bitmeden izinsiz olarak işyerinden ayrılamazlar.

 

Kısmi zamanlı öğrencilerin davranış, görev ve sorumlulukları

MADDE 12- (1)  Kısmi zamanlı öğrenciler, çalıştığı birimin itibarını ve saygınlığını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamaz.

(2) Kısmi zamanlı öğrenciler, amirleriyle ve çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkilerde saygılı olmak, işlerini tarafsızlıkla, tam ve zamanında yapmakla yükümlüdür.

 (3) Kısmi zamanlı öğrenciler, kendilerine verilen görevleri ilgili mevzuat esasları ve amirleri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirmekle yükümlü ve  sorumludur.

(4) Kısmi zamanlı öğrenciler, işyerinde belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelere uymak zorundadır.

 (5) Kısmi zamanlı öğrenciler işlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak zorundadır.

 

İşe Başlamak için gerekli belgeler

MADDE 13-  İşe başlayacak her öğrenci aşağıdaki evrakları hazırlayıp, işlemini yapmak için SKS Daire Başkanlığına teslim edecektir.

 

  1. İş başvuru formu,
  2. Nüfus cüzdan fotokopisi,
  3. Öğrenci belgesi,
  4. Disiplin durumunu gösterir belge
  5. Banka hesap numarası (Maaşların ödeneceği Banka Şubesinden).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaldırılan Hükümler - Yürürlük ve Yürütme

 

Kaldırılan Hükümler

MADDE 14- Bozok Üniversitesi Yönetim Kurulunun 16.09.2008 tarih ve 18 sayılı toplantısında alınan ve 2008.018.070 no.lu kararı ile uygulamaya konan “Bozok Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Uygulama Esasları”  yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük
MADDE 15- (1) Bu Usul ve Esaslar,  Bozok Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

 

Yürütme
MADDE 16- (1) Bu Usul ve Esasları,  Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.