Öğrenci Toplulukları Yönergesi

BOZOK ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ

 

BÖLÜM I
 

Genel Hükümler

 

Amaç  

 

Madde 1 - Bu Yönerge, Bozok Üniversitesi önlisans, lisans ve yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin; Atatürk devrim ve ilkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardım etmek, beden ve ruh sağlığını korumak, onları araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetiştirebilmek, bütçe olanakları oranında fırsatlar sağlayarak dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal gereksinimlerini karşılamak, öğrenciler ile akademik ve idari personelinin Üniversite içinde ve dışında, Üniversitenin Kurumsal Kimliğini ön plana çıkaracak, kamuoyunda benimsenmesine ve tanınmasına yardımcı olacak, tüm Üniversite camiasının faydalanmasına imkân sağlamak gayesiyle oluşturacakları eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel amaçlı toplulukların işleyişine ilişkin usul ve esasları belirlemek ve Üniversitemiz öğrenci, akademik ve idari personelinin aynı amaçlar doğrultusunda hareket etmesini sağlamaktır

 

Kapsam

 

Madde 2 - Bu yönergede sözü edilen hükümler Bozok Üniversitesi’nin Önlisans, Lisans ve Yüksek Lisans öğrencileri ile akademik, idari personelinin oluşturacağı tüm toplulukları kapsar.

 

Dayanak

 

Madde 3 -.  Bu yönerge 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 2880 sayılı yasa ile değişik 46. ve 47. Maddeleri uyarınca Sağlık Kültür ve Spor Dairesi'nin yürüteceği hizmetleri düzenleyen 3 Şubat 1984 Tarih ve 18301 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sağlık Kültür Spor Dairesi Teşkilatlandırma Yönetmenliği'nin 10. maddesi gereğince düzenlemiştir.

 

Tanım ve Kısaltmalar

 

Madde 4 – Bu yönergede geçen deyim ve kısaltmalar;

 

Yönerge                      : Bozok Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesini,

Öğrenci Topluluğu      : Bozok Üniversitesi öğrencilerinin ve diğer mensuplarının (akademik, idari ve diğer personel) belirli bir amaç etrafında bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla bir araya gelerek oluşturdukları yapıyı,

Akademik Danışman    :Topluluk çalışma esaslarının hazırlanmasına yardımcı ve faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu olan, öğrenci topluluk genel kurulunda seçimi yapılan Bozok Üniversitesi bünyesinde kadrolu öğretim elemanını,

Öğrenci Toplulukları Üst Kurulu: Öğrenci Toplulukları Genel Toplantısı’nda seçimi yapılan ve 11 üyeden oluşan üst kurulu, ifade eder.

 

 

 

 

BÖLÜM II
 

Toplulukların Kuruluş Aşamaları

 

Toplulukların Kurulması

 

Madde 5 –

a.       Yeni bir öğrenci topluluğunun kurulabilmesi için en az yedi (7)  girişimci öğrencinin başvuruda bulunması gerekir. Başvuru, topluluğun amaç ve etkinlik konularını, çalışma esaslarını belirten imzalı dilekçe ile yapılır. Başvuru evrakları, eğitim öğretim yılının herhangi bir zamanında Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na iletilebilir.

b.      Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı gelen dilekçeyi Öğrenci Toplulukları Üst Kurulu’na (ÖTÜK) sevk eder. ÖTÜK, dilekçeyi inceleyip değerlendirmeye alır ve on beş (15) gün içerisinde SKSB aracılığıyla cevabı iletir.

c.       Üniversite içerisinde aynı etkinlik konusu ile ilgili birden fazla topluluk kurulamaz. Öğrenci Toplulukları Üst Kurulu (ÖTÜK) etkinlik konusunu onaylamadığı veya üniversite genelinde tek olması gereken veya belirli uzmanlık alanlarında faaliyet göstermek isteyen toplulukların kuruluşuna izin vermeme hakkına sahiptir.

d.      Faaliyet alanları süreklilik arz etmeyen, belirli zaman aralığını kapsayan sportif veya gösteri amaçlı bir çalışmayı gerektiren konularda topluluk kurulamaz; bu durumda faaliyet alanı ile ilgili ilan, Üniversite genelini kapsayan nitelikte ise Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından, birimler düzeyinde ise ilgili birim tarafından yapılarak ilgililer bir araya getirilip çalışma grubu oluşturulur ve sene sonuna kadar faaliyet gösterirler. Sene sonunda grup dağılarak her yeni eğitim-öğretim yılı başında grup yeniden oluşturulur. (Örneğin tiyatro, korolar, dans ve müzik grupları gibi)

e.       Topluluk kurmasına onay verilen öğrenciler ile ÖTÜK’ün ortak müzakereleri sonrasında bir akademik danışman önerilir. Önerilen danışmanın atamasını Rektör veya ilgili Rektör yardımcısı yapar. Topluluk, gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra hazırlanan çalışma esaslarına göre faaliyetlerine başlar.

f.        Danışmanın atanmasından itibaren dört (4) hafta içerisinde öncü öğrenciler en az yirmi (20) üyenin katılımıyla, topluluk yapılanmasını gerçekleştirecekleri “Genel Kurul Toplantısı”nı yapmak zorundadır.

 

 

Topluluk Akademik Danışmanı

 

Madde 6-

a.          Topluluk Akademik Danışmanı, Topluluk Genel Kurulu’nda seçilip Genel Kurul’un önerisi ile Rektör veya yetkili Rektör Yardımcısı tarafından atanır.

b.          Topluluğun bütün faaliyetlerinde danışmanlık görevi yapar, topluluğun ÖTÜK ile koordinasyonunu sağlar.

c.          Topluluğun aldığı kararların uygulanmasında gerekli desteği sağlar.

d.          Akademik Danışman, Topluluk Yönetim Kurulu’nun olağan üyesidir.

e.          Akademik Danışman, Genel Kurul toplantılarına katılmak zorundadır.

 

 

Çalışma Alanları

 

Madde 7 –

a.       Öğrenci Toplulukları, Bozok Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi uyarınca, Bozok Üniversitesi Öğrencileri tarafından sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel etkinliklerde bulunmak üzere dönemsel olmayıp çalışmaları süreklilik arz edecek konularda olması koşuluyla kurulurlar. Topluluklar, yukarıda sözü edilen çalışma alanlarının herhangi birisiyle ilgili somut bir çalışma alanı belirlemek zorundadırlar. Somut bir çalışma alanı belirlemeyen ve çalışma alanlarının sınırları belli olmayan genel amaçlı topluluklar bu yönerge esaslarına göre kurulamazlar. 

  

b.      Her topluluk çalışma alanlarını, amaç ve etkinliklerini saptarken aşağıdaki ölçütleri göz önünde bulundurmak zorundadır.

·      Topluluklar, öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, sportif, bilimsel etkinliklerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesini amaçlar.

·      Topluluklar, üyelerinde belli bir yeteneği öngörmez, ilgi duyan öğrencilerin eğitilebilecekleri ve katılabilecekleri çalışma programları düzenlerler.

·      Topluluklar, kendi etkinlik alanları ve amaçları dışına çıkamaz, topluluklar arası anlaşma olmadıkça diğer toplulukların kuruluş amaçlarına ait etkinliklerde bulunamaz. Ancak topluluklar ÖTÜK tarafından uygun görülen faaliyetlerde ortak çalışmalar yapabilirler.

 

Çalışma Dönemi

 

Madde 8 - Toplulukların çalışma dönemleri Üniversitenin akademik olarak bir öğretim yılını kapsar. Yönetim ve Denetim Kurulları da bu süre için seçilirler.

 

Üyelik

 

Madde 9 –

Bozok Üniversitesi’nin herhangi bir bölümünde (MYO, YO, Fakülte, Enstitü) kayıtlı olan öğrenciler ile akademik/idari birimlerde çalışanlar bir veya birden fazla topluluğa üye olabilirler. Ancak birden fazla yönetim kurulu üyeliği üstlenemezler.

Öğrenciler üyelik için başvurularını ilgili topluluğa yapacaklardır. Üyelik başvurularını eğitim öğretim dönemi içerisinde yapabileceklerdir. Üyeliğe kabul konusunda yönetim kurulu yetkili olup somut bir belge ve/veya bilgiye dayanmaksızın başvuruları red hakkına sahip değildir.

Bozok Üniversitesi camiası dışındaki kişiler topluluğa üye olamazlar. Ancak üniversite dışından çalıştırıcı, eğitimci vb. kişiler çalışmalara katılabilirler.

 

Topluluk Üyeliğinin Düşmesi 

 

Madde 10 -  

Topluluk Üyesi; yazılı başvuru ile üyelikten istifa edebilir.

Topluluğun amaçlarına aykırı çalışma yapanlar ve verilen görevi yerine getirmeyenler, Topluluk Yönetim Kurulunun uyarısına rağmen bu tutumlarında ısrar ederlerse, Topluluk Yönetim Kurulunun önerisi ile üyelikten çıkarılır. Üyelikten çıkarılan öğrencinin Öğrenci Toplulukları Üst Kurulu’na başvurma hakkı saklıdır. Öğrenci Toplulukları Üst Kurulu başvuruyu inceler ve karara bağlar. Verilen kararlar kesin nitelik taşır.

Mezun olan veya herhangi bir nedenle üniversiteden ilişiği kesilenlerin, kaydını donduranların üyelikleri Topluluk Yönetim kurulu tarafından sona erdirilir.

 

 

 

 

BÖLÜM III

 

Topluluk Organları

 

Topluluk Organları

 

Madde 11 – Topluluk zorunlu organları:  

a.       Genel Kurul,

b.      Yönetim Kurulu,

c.       Denetleme Kurulu ve

d.      Disiplin Kurulu’dur.

Organların görevleri, yetkileri ve görev süreleri topluluk çalışma esaslarında belirtilir. Topluluklar değişik etkinlik alanları ile ilgili olarak kendi içlerinde işbölümü esasına dayalı alt birimler, kollar veya koordinatörlükler oluşturabilirler.

 

 

 

Genel Kurul

 

Madde 12 - Topluluk Genel Kurulu topluluğa kaydını yaptırmış tüm öğrenci üyelerden oluşur. Genel Kurul, kuruluş aşamasından sonraki olağan toplantılarını her eğitim ve öğretim yılının başında Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine, üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile gerçekleştirir. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı topluluk yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz. Genel Kurulun olağanüstü toplantısı Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya üyelerinin 1/3’ ünün yazılı isteği üzerine yapılır. Gerekli görüldüğü durumlarda Öğrenci Toplulukları Üst Kurulu da Genel Kurulu toplantıya çağırabilir. Toplantılarda ÖTÜK’ten temsilci bulundurmak zorunludur. Topluluk organlarının seçiminde hiçbir şekilde liste usulü seçim yöntemi uygulanamaz. 

  

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

 

Madde 13 -  Genel Kurulun Görev ve Yetkileri şunlardır:

a.          Her akademik yıl için Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarını ve yedek üyelerini seçmek;

b.          Topluluk çalışma esaslarını hazırlamak,

c.          Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının Raporlarını görüşmek, onaylamak ve Yönetim Kurulunu ibra etmek,

d.          Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşerek karara bağlamak,

e.          Öğrenci Topluluk amacının gerçekleşmesi için alınacak önlemler konusunda karar almak,

f.            En çok iki (2) Akademik Danışman belirlemek ve Yönetim Kurulu aracılığıyla ÖTÜK’e önermektir.

 

Yönetim Kurulu

 

Madde 14 - Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından açık oylama ile seçilen yedi (7) asil ve üç (3) yedek üyeden oluşur. Asil üyelerin en az beş (5) tanesi öğrenci üyelerden seçilmiş olmalıdır. Akademik Danışman Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev dağılımını yapar.

 

 

 

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

Madde 15 - Yönetim  Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a.          Topluluğu temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

b.          Yıllık çalışma programını hazırlamak ve uygulamak,

c.          Topluluk çalışma esaslarında gerekli gördüğü değişiklikleri ile iç işleyiş yönetmelikleri hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,

d.          Genel Kurul tarafından verilen görevleri yapmak,

e.          Yeni üye kabulü, üyeliklerin güncellenmesi ve üyelikten çıkarılma işlemlerini yürütmek,

f.            Topluluğun gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

g.          Topluluğun Üniversite içindeki ve dışındaki etkinliklerini, dış haberleşmelerini Öğrenci Toplulukları Üst Kuruluna  duyurmak ve onayını almak,

h.          Disiplin Kurulu tarafından bir üye hakkında verilmiş disiplin cezasını uygulamak,

i.            Üye kayıt defteri, karar defteri, gelen ve giden evrak defteri, gelir ve gider defteri tutmak ve bu defterleri Genel Kurulda sunmak,

j.            Topluluk işleyişinde akademik danışmanın yavaşlatıcı olması durumunda ÖTÜK’ü bilgilendirmek,

k.          Bunlar dışındaki görevleri yukarıdakilere ek olarak, topluluğun kendisi hazırlayacak ve öğrenci toplulukları üst kurulunun onayına sunacaktır.

 

Denetleme Kurulu ve Görevleri

 

Madde 16 – Denetleme Kurulu, topluluk üyelerinin Genel Kurulda kendi aralarında seçecekleri üç (3) asil ve bir (1) yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulunun görevi, topluluğun hesap ve işlemlerini düzenli olarak denetleyerek sonucu Genel Kurula ve Öğrenci Toplulukları Üst Kuruluna bir raporla sunmaktır.

 

Disiplin Kurulu ve Görevleri

 

Madde 17 -  Disiplin Kurulu, topluluk üyelerinin Genel Kurul’da kendi aralarından seçeceği üç (3) asil bir (1) yedek üyeden oluşur. Topluluk etkinlikleri kapsamında, topluluk amaçlarına ters düşen ve Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile Topluluk ve Disiplin Kurulu İç Yönetmeliği’ne aykırı davranışlarda bulunan öğrenciler hakkında disiplin kurulu tarafından Akademik Danışman, Yönetim Kurulu ya da Öğrenci Toplulukları Üst Kurulu’nun önerisi üzerine Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili mevzuat uyarınca işlem yapılır. Başlatılan işlemlerin neticesi yönetim kuruluna bildirilir. Disiplin Kurulu her koşulda tarafsız kalmak zorundadır.

 

Uzman ve Teknik Elemanlar

 

Madde 18 – Her topluluk kendi çalışma konusuna göre, gerektiğinde uzman ve teknik kişilerden yararlanabilir. Bu kişiler üniversite içinden olabileceği gibi üniversite dışından da olabilir. Uzman ve Teknik elemanların Bozok Üniversitesi dışından olması durumunda faaliyet ile ilgili olarak özel izin alınması zorunludur.

 

Toplulukların Kayıt İşleri:

 

Madde 19 - Topluluklar aşağıda belirtilen defterleri tutmakla yükümlüdürler.

a.      Üye Kayıt Defteri ve Üye Formları

b.      Gelen-Giden Evrak Defteri

c.      Karar Defteri

d.      Demirbaş Defteri

e.      İşletme Defteri

f.       Etkinlikler Dosyası (çalışma programı, raporlar ve diğer belgeler bulunur)

 

Toplulukların Tüzük Formatı

 

Madde 20 – Topluluklar iç işleyişlerini düzenlemek amacıyla aşağıda ana başlıkları verilen tüzüğü oluşturmakla yükümlüdür.

 

 

Topluluğun Adı                                             :

Amaç                                                             :

Çalışma Şekil ve Alanları                             :

Kurucular                                                      :

Üyelik                                                                        :

Üye Olma                                                      :

Üye Hakları                                                   :

Üyelikten Çıkma                                           :

Üyelikten Çıkarılma                                     :

Topluluk Organları                                       :

Genel Kurul                                                   :

Toplantı Zamanı                                            :

Çağrı Usulü                                                   :

Toplantı Yeri                                                 :

 

Toplantı Yeter Sayısı                                    :

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri               :

Genel Kurul Sonuçları Bildirimi                  :

Yönetim Kurulu ve Görevleri                       :

Denetleme Kurulu ve Görevleri                   :

Disiplin Kurulu ve Görevleri                        :

Topluluk Defterleri                                       :

 

Topluluklar bu yönergedeki ana maddeleri tüzüklerinde belirtmek zorundadırlar.

 

 

Toplulukların Kapatılması

 

Madde 21 –

 

a. Topluluk etkinlikleri kapsamında topluluğun, ülkenin genel ahlak kuralları ile yürürlükteki yazılı kurallara ve Üniversitenin kanun, yönetmelik ve yönergeleri ile öğrenci toplulukları yönergesine aykırı etkinliklerde bulunduğunun belirlenmesi durumunda, Öğrenci Toplulukları Üst Kurulu’nun önerisi ve Rektörün uygun görüşü ile Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile kapatılır. Topluluğun Başkan ve tüm üyeleri hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır, gerektiğinde bunlar hakkında yasal işlemlere başvurulur.

b.  Bir öğrenim yılında amacına uygun çalışmalar yapmayan, çalışma raporunu en geç eğitim ve öğretim sonuna kadar ve etkinlik programını her öğrenim yılının ilk ayı sonuna kadar Öğrenci Toplulukları Üst Kurulu’na vermeyen ve topluluk tüzüğünde belirtilen sürede genel Kurulunu toplamayan topluluk, Öğrenci Toplulukları Üst Kurulu’nun önerisi üzerine SKSB tarafından yazılı olarak uyarılır. Yukarıda adı geçen belgelerin bir sonraki öğretim yılında Öğrenci Toplulukları Üst Kurulu’na verilmemesi durumunda topluluk, Öğrenci Toplulukları Üst Kurulu’nun önerisi ve Rektörlük makamının uygun görüşü ile Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile kapatılır.

c. Gerekli çalışmaları yapmadığı için uyarılan topluluk bir sonraki dönem içinde de çalışma yapmazsa ya da Genel Kurulunu toplamazsa Öğrenci Toplulukları Üst Kurulu’nun önerisi ve Rektörlük makamının uygun görüşü ile Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile kapatılır.

d. Topluluklarla ilgili her türlü uyuşmazlıklar ÖTÜK tarafından karara bağlanır.

e. Kapatılan toplulukların mal varlıkları ÖTÜK’ce uygun görülen diğer topluluklara veya       SKS Dai. Başkanlığına verilir.

 

 

BÖLÜM IV

 

 

Öğrenci Toplulukları Üst Kurulu

 

Öğrenci Toplulukları Üst Kurulu ile Görev ve Yetkileri

 

Madde 22 –

 

a. Öğrenci Toplulukları Üst Kurulu (ÖTÜK), her eğitim öğretim yılının ikinci yarısının başında yapılacak Öğrenci Toplulukları Genel Toplantısı’nda kapalı oylama ile seçilir. Oylama işlemi, mevcut toplulukların Akademik Danışmanları ve iki öğrenci temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilir. ÖTÜK toplam onbir (11) üyeden oluşur. İlgili Rektör Yardımcısı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı kurulun olağan üyesidir. Kalan dokuz (9) üyenin üç (3) tanesi Akademik danışmanlardan, altısı (6) öğrenci temsilcilerinden seçilir.

 

b. Öğrenci etkinliklerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na ve Bozok Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi’ne uygun planlanıp yürütülmesini sağlamak; toplulukların kuruluş aşamalarında denetleyici ve yönlendirici olmak, tüzüklerini onaylamak, genel kurul toplantılarına gözlemci ve denetçi olarak katılmak; kuruluş aşamasında akademik danışmanların belirlenmesinde topluluk öğrencileri ile müzakerede bulunmak ve belirlenen danışmanı Rektörlüğe sunmak; toplulukların verimli ve sağlıklı çalışmalarını sağlamak için tedbirler almak, denetleme görevini yapmak; toplulukların yapacakları faaliyetlere göre mevcut imkanların (salon, ekipman, malzeme v.s.) paylaşımını ve dağıtımını yapmak üzere SKS Daire Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak; toplulukların etkinlikleri ile ilgili hazırladıkları yıllık faaliyet raporlarını incelemek ve gelecek dönemin faaliyet programını onaylamak; Akademik Danışmanlar ile ilgili çıkacak problemlere çözüm üretmek; Üniversite dışındaki veya üniversiteler arası benzer kuruluşlar ile ilişki kurmak, ortak etkinlik için çalışmalarda bulunmak başlıca görevleri arasında bulunur.

c. ÖTÜK, gündem durumuna göre haftada bir kez toplanır. 

 

 

BÖLÜM V

 

Topluluk Etkinlikleri

 

 Onay Gerektiren Topluluk Etkinlikleri

Madde 23- Öğrenci toplulukları aşağıda belirtilen konularda, akademik danışmanları aracılığı ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına, en az 15 gün önceden yazılı başvuru yaparak izin alırlar.

a) Üniversite mekanlarının kullanımını gerektiren etkinlikler (film, tiyatro,seminer, toplantı vb.)

b) Kaynak sağlayıcı etkinlikler,

c) Kampus dışı etkinlikler,

d) Etkinlik afişleri ve stand ( tanıtım masası ) açılması,

e) Ses ve müzik sisteminin/müzik aletlerinin kullanımı,

f) Yürüyüşler,

g) Anket çalışmaları ve bunların sonuçlarının ilanı.

 

Topluluklara Üniversite Tarafından Mali Destek Verilebilecek Konular

Madde 24- Öğrenci toplulukları kanalı ile düzenlenen etkinliklerde, Rektörlük bütçesinin ilgili kalemlerinden mali destek talebinde bulunulabilecek harcama başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

a) Etkinliklerin gerçekleştirilmesinde, gerekliliği anlaşılabilen Rektörlükçe uygun görülen her türlü araç ve  gereçten yararlanma.

b) Işık ve ses düzeni kiralanması.

c) Üniversitenin olanakları ile gerçekleştirilemeyen sportif ve kültürel etkinliklerde profesyonel çalıştırıcı ve salon kiralanması.

d) Yalnızca Tübitak, Üniversiteler arası etkinlikler, Üniversiteler arası Spor Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmalar ve bilimsel toplantılara, katılım için ulaşım aracı kiralanması veya Rektörlük araçlarının tahsisi ve öğrencilerin yevmiyelerinin karşılanması.

e) Üniversite Yönetiminin uygun görmesi halinde, alanında uzman kişilerin, seminer – söyleşi amaçlı, kampusa davet edilmeleri durumunda, ulaşım ve konaklama masrafları.

            Yukarıda belirtilen maddelerin dışındaki konulara maddi destek sağlanması Öğrenci Etkinlikleri Komisyonunun kararı ile olur.

Topluluklara Üniversite Tarafından Mali Destek Verilemeyecek Konular

Madde 25- Öğrenci toplulukları kanalı ile düzenlenen etkinliklerde, Rektörlük bütçesinin ilgili kalemlerinden mali destek verilemeyecek harcama başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

a) Topluluk öğrencilerinin seminer, konferans katılım ücretleri,

b) Amacı mali kaynak yaratmak olan topluluk etkinlikleri,

c) Her hangi bir etkinlikte bir kez kullanılıp, bir daha kullanılmayacak demirbaş malzeme talepleri,

d) Toplulukların yiyecek, içecek siparişleri, kokteyl, parti giderleri,

e) Topluluk gezileri için talep edilen yol masrafları ve üniversite araçlarının tahsisi, topluluk öğrencilerinin yevmiyeleri,

f) Afiş, poster, el ilanı, davetiye, form baskıları,

g) Gerçekleşen topluluk etkinlikleri sonucu verilecek ödül ve plaketler.

Toplulukların Gelir Kaynakları

Madde 26- Topluluklar seçmiş oldukları bazı program, etkinlik ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyabilecekleri mali kaynağı, yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde;

 

  1. Üyelerden alınabilecek aidatlar,
  2. Sponsorluk
  3. Mali kaynak yaratan etkinler,

vasıtasıyla sağlayabilirler.

 

Geçici Madde 1- Bu Yönerge yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, daha önce hazırlanmış olan, Bozok Üniversitesi Öğrenci Toplulukları ile ilgili tüm yönergeler yürürlükten kalkmış olur.

 

 

 

Yürürlük

 

Madde 27 - Bu Yönerge, Bozok Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

  

Yürütme

Madde 28 - Bu Yönergeyi Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Toplantı Sayısı: 18                                                                                          Karar Tarihi: 01/11/2012

 

Bozok Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi Hk. 2012.018.071- Üniversitemiz Senatosunun 16/01/2012 tarihinde almış olduğu 2008.001.004 sayılı kararı ile uygun bulunarak yürürlüğe giren “Bozok Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi”nin uygulanması sırasında eksiklikler hissedilmesi nedeniyle sözkonusu yönergeye bazı maddelerin ilave edilmesi hakkında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan gelen 18/10/2012 tarih ve 472 sayılı yazısı ve ekleri üzerinde görüşüldü.

           

Yapılan görüşmeler sonucunda; uygulamada birtakım sıkıntıların giderilmesi amacıyla 16/01/2012 tarihinde Üniversitemiz Senatosunca uygun bulunarak yürürlüğe giren “Bozok Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi”nin iptal edilerek aşağıda belirtildiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Tamer UÇAR

Rektör

 

 

 

 

Prof. Dr. Hasan YUMAK

Rektör Yardımcısı

İletişim Fakültesi Dekan Vekili

 

 

Prof. Dr. Feyzullah TEMURTAŞ

Rektör Yardımcısı

 

Prof.Dr. Tamer UÇAR

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı (Uhde)

 

 

 

Prof. Dr. Tamer UÇAR

İkt. ve İd. Bil. Fak.  Dekanı  (Uhde)

 

Prof.Dr. Şaban GÜÇLÜ

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Namık DELİBAŞ

Tıp Fakültesi Dekanı

 

 

 

Prof. Dr. Tamer UÇAR

Müh. - Mim. Fak. Dekanı  (Uhde)

 

Prof.Dr. Recep ŞAHİNGÖZ

Eğitim Fakültesi Dekan Vekili

 

Prof.Dr. Ahmet BEDİR

İlahiyat Fakültesi Dekanı

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Eyyup ECEVİT

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

 

 

Prof.Dr. Fatih SEYİS

Meslek Yüksekokulu Müdürü

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Sevinç POLAT

Sağlık Yüksekokulu Müdürü

 

 

 

Doç.Dr. Hidayet ÇETİN

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Yrd.Doç.Dr.Murat KORKMAZ

Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü  

 

 

 

Yrd.Doç.Dr. Hasan ÇELİK

Akdağmadeni MYO Müdürü

 

 

Yrd.Doç.Dr. Murat KOÇSOY

Yerköy Adalet MYO Müdürü

 

Yrd.Doç.Dr. Mustafa YAZ

Boğazlıyan MYO Müdür Vekili

 

Yrd. Doç. Dr. Fuat KÖKSAL

 Müh.-Mim. Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Öğr. Kons. Bşk. Fatih TAŞTAN

 Üye

(KATILMADI)

 

 

 

 

 

 

 

 

ASLI GİBİDİR

 

 

 

Talip ALPARSLAN

Genel Sekreter Vekili