Öğrenci Yemek Bursu Yönergesi

BOZOK ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ YEMEK BURSU YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerin öğle veya akşam yemeği ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge Bozok Üniversitesi’nde önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenimi gören öğrencileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46’ıncı maddesi ve Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal, Sağlık Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğinin 15’inci maddesine dayandırılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Üniversite: Bozok Üniversitesini,

b) Senato: Bozok Üniversitesi Senatosunu,

c) Yönetim Kurulu: Bozok Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) SKS Daire Başkanlığı: Bozok Üniversitesi Rektörlüğü, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,

e) Birim: Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulunu,

f) Birim Yöneticisi: Yukarıda adı geçen birimlerin üst yöneticisini,

g) Komisyon: Birim yöneticileri tarafından 1 (bir) akademik yıl için oluşturulan ve kendi birimlerine ait başvuruları değerlendiren komisyonu,

İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Yemek Bursu Verilmesi

 

Yemek bursu verilecek öğrencilerin sayılarının belirlenmesi

MADDE 5- (1) Her akademik yılın sonunda, geçmiş yıllardaki uygulamalar, gözlenen ihtiyaçlar ve elde edilen performanslar ile bütçe imkânları ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46’ıncı maddesinde belirtilen sınırlar dikkate alınarak, bir sonraki akademik yıl içerisinde kaç öğrenciye yemek bursu verileceği, SKS Daire Başkanlığının önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Başvuru şekli, başvuru zamanı ve öğrencilerin seçimi

MADDE 6- (1) Yemek bursuna başvurular, başvuru formu doldurulmak suretiyle SKS Daire Başkanlığına yapılır. Yeni kayıt yapan öğrencilerin başvuruları kesin kayıt esnasında, ara sınıf öğrencilerinin başvuruları ise ders kayıt ve ekle çıkar döneminde alınır.

(2) Yemek bursundan faydalanmak isteyen ara sınıf öğrencileri, belirlenen sürede Başvuru Formunu doldurarak istenen belgelerle birlikte öğrenim gördükleri birime başvuru yapar. Yeni kayıt yapan öğrencilerin başvuruları kesin kayıt esnasında kayıt bürolarınca alınarak SKS Daire Başkanlığı aracılığı ile ilgili birimlere ulaştırılır. Yeni kayıt yapan öğrenciler burs için gerekli destekleyici belgeleri komisyon toplantısından önceki bir tarihte birimlerine verebilirler.

(3) Yemek Bursu Başvuru formlarını eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgilerle dolduran öğrencilerin başvuruları kabul edilmez ve geçersiz sayılır. Bu öğrenciler hakkında disiplin hükümleri uygulanır.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 7- (1) Birim yöneticileri üç Öğretim Elemanından oluşan yemek bursu değerlendirme komisyonunu oluşturur. Birim sekreteri komisyona raportör olarak katılır. Komisyon ekle çıkar dönemini izleyen haftanın ilk günü toplanarak başvuruları değerlendirir ve birime teslim eder.

(2) Yemek Bursu Değerlendirme Formunda belirtilen puanlamaya göre adaylar en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanarak belirlenir. Puan eşitliğinin olması durumunda yaşı küçük olan aday tercih edilir. Doğrudan burs almaya hak kazanan öğrenciler aynı listede değerlendirme puanları ile birlikte ayrıca bildirilir.

(3) İlgili birimler, komisyon tarafından bildirilen değerlendirme listelerini en geç 3 iş günü içinde SKS Daire Başkanlığına bildirir.

(4) Yemek bursu almaya hak kazanan öğrencilerin listesi Rektörün onayına sunularak karara bağlanır ve ilgili karar 2 gün içerisinde web sitesinde ilan edilir. Yemek bursu listelerinin ilanını izleyen gün hak sahibi öğrenciler yemek bursundan yararlandırılmaya başlanır.

(5) Öğrenciler, listelerin ilanda kaldığı 10 gün içerisinde birimine dilekçe ve başvuru formundaki bildirimini doğrulayan belgeleriyle itiraz edebilirler. Yapılan itirazlar komisyon tarafından incelenip 10 iş günü içinde karara bağlanarak ilgili öğrencilere bildirilir.

Yemek bursundan doğrudan faydalanabilecek öğrenciler

MADDE 8- (1) Aşağıda belirtilen öğrenciler ilan, değerlendirme ve kontenjan sınırlamasına tabi tutulmaksızın yazılı olarak talep ettikleri takdirde doğrudan yemek yardımından faydalanabilir:

a) Sağlık Raporu ile belgelemek şartıyla engeli bulunan öğrenciler,

b) Anne, baba veya kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler,

c) Yetiştirme yurdunda kalan öğrenciler.

 

(2) Milli sporcu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile Bozok üniversitesini temsilen katıldıkları yarışmalarda takım halinde veya bireysel olarak ilk üçe giren öğrencilere SKS Daire Başkanlığının teklifi ve Rektör onayı ile kontenjan sınırlamasına tabi olmaksızın yemek bursu verilebilir.

(3) Başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerden yıl içinde Rektörlüğe başvuranlara, akademik yılın başında belirlenen kontenjanın %10’unu geçmemek üzere yemek bursu verilebilir.

Yemek bursu verilme şekli ve süresi

MADDE 9- (1) Yemek bursu akademik yıl boyunca verilir. Yemek bursu alan öğrenciler günde bir kez SKS Daire Başkanlığına bağlı yemekhanelerden faydalanabilir.

(2) Resmi tatil günleri ve hafta sonu tatillerinde yemek bursundan faydalanılamaz.

(3) Öğrenciliğin sona ermesi durumunda yemek yardımı da sona erer.

(4) Burs aldığı süre içinde uyarı cezası hariç disiplin cezası alan öğrencilerin bursları kesilir.

(5)Aylık yemek bursu kullanımından ayda % 20’sini kullanmayan öğrencilerin bursu iptal edilir.

Mali konular

MADDE 10- (1) Yemek bursu SKS Daire Başkanlığı yemekhanelerinden ücretsiz yararlanma şeklinde uygulanır, hizmet alımı usulü ile işletilen yemekhanelerde ihale bedeli üzerinden yüklenicilere ödeme yapılır, bunun için bütçe kalemleri arasında mahsuplaşma yapılmaz.

Yürütme

MADDE 11- (1) Bu Yönerge hükümlerini Bozok  Üniversitesi Rektörü yürütür.